30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 640 قانون مدنی

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

error: