30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 64 قانون مدنی

مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.

error: