30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 638 قانون مدنی

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

error: