30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 637 قانون مدنی

هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.

error: