30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 636 قانون مدنی

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.

error: