30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 635 قانون مدنی

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

error: