30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 634 قانون مدنی

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.

error: