30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 633 قانون مدنی

امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

error: