30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 63 قانون مدنی

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

error: