30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 629 قانون مدنی

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

error: