30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 627 قانون مدنی

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

error: