30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 626 قانون مدنی

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.

error: