30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 625 قانون مدنی

هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.

error: