30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 623 قانون مدنی

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

error: