30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 622 قانون مدنی

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

error: