30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 620 قانون مدنی

امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

error: