30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 619 قانون مدنی

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

error: