30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 618 قانون مدنی

اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است.

error: