30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 617 قانون مدنی

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است.

error: