30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 615 قانون مدنی

امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

error: