30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 614 قانون مدنی

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

error: