30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 612 قانون مدنی

امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

error: