30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 611 قانون مدنی

ودیعه عقدی است جایز.

error: