30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 609 قانون مدنی

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا” یا ضمنا” مجاز باشد.

error: