30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 608 قانون مدنی

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

error: