30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 604 قانون مدنی

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

error: