30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 603 قانون مدنی

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

error: