30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 601 قانون مدنی

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

error: