30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 600 قانون مدنی

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

error: