30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 60 قانون مدنی

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

error: