30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 6 قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

error: