30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 599 قانون مدنی

تقسیم بعد از آنکه صحیحا” واقع شد لازم است و هیچیک ازشرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

error: