30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 598 قانون مدنی

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

error: