30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 596 قانون مدنی

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

error: