30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 593 قانون مدنی

ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا” قابل مسامحه نباشد.

error: