30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 590 قانون مدنی

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

error: