30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 59 قانون مدنی

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

error: