30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 588 قانون مدنی

در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :

1- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

error: