30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 587 قانون مدنی

شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود :

1- در صورت تقسیم.

2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

error: