30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 586 قانون مدنی

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

error: