30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 585 قانون مدنی

شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

error: