30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 584 قانون مدنی

شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

error: