30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 583 قانون مدنی

هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا” یا کلا” بشخص ثالثی منتقل کند.

error: