30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 582 قانون مدنی

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

error: