30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 581 قانون مدنی

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

error: