30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 58 قانون مدنی

فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.

error: