30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 578 قانون مدنی

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

error: