30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 576 قانون مدنی

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

error: