30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 575 قانون مدنی

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

error: