30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 574 قانون مدنی

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

error: